Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.

0

Algemene verkoopvoorwaarden van Fountain Beek (L) B.V.

 

Fountain Beek B.V.
Wethouder Sangersstraat 47a
Postbus 131
6190 AC Beek (L.)
Tel. 046-437 71 11
Fax 046-437 03 38
E-mail: info@koffie-compleet.nl
www.koffie-compleet.nl
E-mail: info@fountainbeek.nl
www.fountainbeek.nl

ABN AMRO Beek 40.56.15.086
IBAN NL59 ABNA 0405615086
BIC ABNA NL2A
Postbank 37.04.750
K.v.K. Z.-Limb. Nr 14029789
BTW nr.: NL004054325B01

 

Algemene verkoopvoorwaarden van Fountain Beek (L) B.V.

 

1. Partijen Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan de aspirtant koper c.q. Koper, onder verkoper de aspirant verkoper c.q. Verkoper.

2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen partijen gesloten, mits bij offerte prijscourant of anderszins schriftelijk aan de koper bekend gemaakt.

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de in vorige artikel 2a bekend gemaakte voorwaarden geacht door koper en verkoper te zijn aanvaard.

3. Offertes

a. Alle aanbiedingen zijn, tenzij anders is bepaald, vrijblijvend mede wat betreft prijzen en leveringstermijnen.

b. Afbeeldingen in prijscourtanten dienen slects tot aanduiding van goederen, die in onderdelen daarvan kunnen afwijken. Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, druk- en schrijffouten.

c. Indien koper jegens verkoper nalatig is met de betaling van een opeisbare vordering, surceance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard, alsmdede in geval van overlijden van de koper, dan worden de vorderingen van verkoper ineens opeisbaar en zullen de dan bestaande overeenkomsten van rechtswege ontbonden zijn, zonder dat daartoe enige recterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

4. Reclames

Reclames dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk door de koper zijn ingediend; bij gebrek daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

5. a. Betalingen geschieden onder rembours, tenzij tussen verkoper en koper een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.

b. Indien de eventueel overeengekomen betalingstermijn door koper wordy overschreden, is koper direct ingaande een rente verschuldigd van 1% per maand.

c. Buitengerechterlijke kosten zijn door de koper steeds verschuldigd, wanneer de verkoper de invordering in handen van een derde heeft gesteld; de buitengerechterlijke kosten vedragen minimaal twaalf procent van het in te vorderen bedrag. d. Koper zal in verzuim zijn door het enkele verstrijken van enige overeengekomen betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6. Eigendomsvoorbehoud

a. Tot aan de volledige betaling der goederen blijft verkoper eigenaar daarvan.

b. Koper is voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden op de eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs ongeacht andersluidend beding terstond ten volle opeisbaar.

7. Garantie

a. De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of gebruiker de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiktesaanwijzing, of anderszins bij het gebruiken een fout maakt.

b. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel er van, zonder arbeidsloon, voorrijkosten of onderdelen te berekenen door de verkoper. Een en ander ter beoordeling van de verkoper. Indirecte schade wordt nimmer veroged.

c. De koper is gehouden normaal onderhoud te verrichten of te laten verrichten, evenals twee maal per jaar het apparaat te ontkalken.

d. De garantie vervalt indien ingredienten of onderdelen door anderen dan de verkoper geleverd wordy aan koper, zonder schriftelijke toestemming van verkoper.

8. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen verkoper en koper zullen in eerste aanleg uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de verkoper is gevestigd.